Regulamin Kursów

1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są kursy na wychowawcę i kierownika wypoczynku prowadzone przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Fenomeno (zwaną dalej „Organizatorem”) z siedzibą ul. Polna 5, 00-625 Warszawa o numerze REGON 386205303.

2 ORGANIZACJA KURSÓW

 1. Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Fenomeno jest uprawniona do prowadzenia kursów na kierownika i wychowawcę wypoczynku na podstawie Art. 92q. 1-2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 2. Kursy spełniają wymogi prawne przewidziane dla tego rodzaju kursów tj. są zgodne z Ustawą o Systemie Oświaty oraz Rozporządzeniem MEN z 30.03.2016 w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 3. Kurs na kierownika wypoczynku jest zgodny z załącznikiem nr 7 do ww. Rozporządzenia tj. składa się z 6 godzin zajęć oznaczonych jako „wykład i zajęcia praktyczne”, 1 godziny wykładu, 3 godzin zajęć praktycznych oraz egzaminu sprawdzającego wiedzą i umiejętności zdobyte podczas kursu.
 4. Kurs na wychowawcę wypoczynku jest zgodny z załącznikiem nr 8 do ww. Rozporządzenia tj. składa się z 25 godzin zajęć oznaczonych jako „wykład i zajęcia praktyczne”, 3 godzin wykładu, 8 godzin zajęć praktycznych oraz egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu.
 5. Zajęcia są prowadzone przez osoby uprawnione tj. spełniające kryteria wymienione w § 9 Rozporządzenia MEN z dnia 30.03.2016 r.
 6. Kursy prowadzone są częściowo w formie zdalnej za pomocą form komunikacji na odległość.
 7. Osoba korzystająca z usługi (zwana dalej „Uczestnikiem”) oświadcza, że dysponuje warunkami i sprzętem pozwalającym na uczestniczenie w kursie to znaczy komputerem z dostępem do Internetu, sprzętem pozwalającym na komunikację na poziomie audiowizualnym – kamerą i mikrofonem.
 8. Udział w kursie odbywa się na wyłączne ryzyko Uczestnika. Organizator nie gwarantuje niewadliwego dostępu do materiałów edukacyjnych, jeśli problem z dostępem leży po stronie Uczestnika oraz spełnienia oczekiwań Uczestnika.

3 UCZESTNICY KURSU

 1. W celu dokonania zapisu na kurs należy podać swoje imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego oraz dokonać opłaty za kurs zgodnie z warunkami ustalonymi z Organizatorem kursu.
 2. Uiszczenie całości lub części opłaty za kurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnik kursu oświadcza, że jest świadomy, iż w celu podjęcia zatrudnienia w charakterze kierownika/wychowawcy wypoczynku, oprócz ukończenia kursu na wychowawcę/kierownika wypoczynku konieczne jest spełnienie wymagań ustawowych zawartych w Art. 92p Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zapisania Uczestnika na kurs.
 5. Uczestnik kursu jest obowiązany przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem w celu przystąpienia do egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie kursu.
 6. W trakcie egzaminu i zajęć stacjonarnych osoby wyznaczone przez Organizatora mogą wykonywać zdjęcia i materiały audiowizualne celem wykorzystania na stronie internetowej lub w materiałach promocyjnych.

4 OPŁATY

 1. Uczestnik dokonuje opłaty za kurs zgodnie z warunkami uzgodnionymi z Organizatorem to znaczy przedstawionymi na stronie internetowej oraz potwierdzonymi drogą mailową.
 2. Opłaty dokonuje się tradycyjnym przelewem lub poprzez płatności internetowe zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez Organizatora na stronie internetowej oraz potwierdzonymi drogą mailową.

5 USŁUGA

 1. Usługa polega na przekazaniu uczestnikowi danych dostępowych do kursu na określony okres czasu. W tym okresie Uczestnik w celu otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu powinien zrealizować wszystkie części kursu tj. zapoznać się ze wszystkimi modułami danego kursu oraz samodzielnie wypełnić zadania zamieszczone w treści kursu, a następnie zdać z pozytywnym wynikiem egzamin stacjonarny.
 2. Zgodnie z prawem, po złożeniu i opłaceniu zamówienia Uczestnikowi przysługuje 14 dni na zwrot towaru (dot. produktów fizycznych) lub rezygnację z usługi (dot. usług i produktów niefizycznych) i otrzymanie w ciągu 14 dni zwrotu pieniędzy. Prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy usługa zostanie wykonana przed upływem 14 dni od daty jej opłacenia za zgodą Użytkownika. Za wykonanie usługi rozumie się przekazanie Uczestnikowi kodu dostępu pozwalającego na dostęp do kursu. W takim wypadku nie ma możliwości rezygnacji z usługi i zwrotu pieniędzy, ze względu na to że usługa zostaje uznana za zrealizowaną.
 3. Nie ma możliwości przeniesienia udziału w kursie na inną osobę.
 4. Zakazuje się udostępniania danych dostępowych do usługi osobom trzecim.
 5. Egzamin odbywa się w mieście uzgodnionym na etapie zapisywania się na kurs.
 6. Egzamin ma formę ustną lub pisemną. Termin egzaminu jest wyznaczany przez Organizatora po zebraniu się minimum 3 osób w danej lokalizacji.
 7. Uczestnik oświadcza, że przed podejściem do egzaminu zapoznał się ze 100% materiału udostępnionego online.
 8. Uczestnik, który wziął udział we wszystkich zajęciach online i wykonał wszystkie praktyczne zadania oraz otrzymał pozytywny wynik z egzaminu sprawdzającego wiedzę teoretyczną i praktyczną otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem z Rozporządzenia MEN z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 9. Istnieje możliwość podejścia do egzaminu dwukrotnie pod warunkiem uiszczenia dodatkowej opłaty za egzamin poprawkowy.
 10. Wszystkie materiały udostępniane przez organizatora Uczestnikom są objęte prawami autorskimi należącymi do Fenomeno sp. z o.o. Wszelkie udostępnianie osobom trzecim, kopiowanie, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy Fenomeno sp. z o. o. jest zabronione.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Uczestnika z kursu, w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje rekompensata z tytułu braku dostępu do opłaconych kursów.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Uczestnika osobom trzecim hasła oraz loginu lub własnych lub cudzych danych osobowych niezależnie od przyczyny ujawnienia.
 13. Uwagi dotyczące kursów należy kierować do Organizatora lub trenerów danych kursów.

6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Fenomeno z siedzibą ul. Polna 5, 00-625 Warszawa.
 2. Dane osobowe Uczestników zbierane są w celu realizacji kursów, komunikacji z Uczestnikami, spełniania wymogów nałożonych na organizatorów kursów na kierownika i wychowawcę wypoczynku przez aktualne przepisy prawa, a także wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu i prowadzenia ewidencji wydanych zaświadczeń oraz w celu informowania o zapisach na zajęcia.
 3. Korzystający z usługi wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych przez administratora, odbiorców i podmioty przetwarzające dla wyżej wymienionych celów.
 4. Korzystającym z usługi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, do ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
 5. Pozostałe warunki przetwarzania danych osobowych określa Klauzula informacyjna (https://kurswychowawcy.com/polityka-prywatnosci/). Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza wyrażenie zgody na zasady zawarte w Klauzuli informacyjnej.