kurs kierownika wypoczynku
By

Kto może zostać Kierownikiem wypoczynku?

Kierownikiem obozu lub kolonii może być osoba, która: nie była karana za umyślne: przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 kk (przestępstwo niealimentacji), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, wobec…