kurs kierownika wypoczynku

Kto może zostać Kierownikiem wypoczynku?

Kierownikiem obozu lub kolonii może być osoba, która:

  1. nie była karana za umyślne:
  • przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
  • przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 kk (przestępstwo niealimentacji),
  • przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
  1. wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;
  2. ukończyła 18 lat;
  3. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
  4. ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;
  5. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat.

kto może zostać kierownikiem kolonii

 

Warunek ukończenia kursu na kierownika nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym, nadanym w organizacji harcerskiej, pełniących funkcję kierownika wypoczynku lub wychowawcy wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie. Warunek posiadania trzyletniego wykształcenia nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym, nadanym w organizacji harcerskiej, pełniących funkcję kierownika wypoczynku lub wychowawcy wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.

 

wymagania na kierownika wypoczynku

 

Warunek posiadania średniego wykształcenia nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym, nadanym w organizacji harcerskiej, pełniących funkcję kierownika wypoczynku lub wychowawcy wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji kursów oraz informacje dotyczące dokumentów, które stanowią potwierdzenie kwalifikacji kandydatów znajdują się w Ustawie o systemie oświaty.