Organizacja

Egzaminy organizujemy w następujących miastach: Lublin, Poznań, Wrocław, Łódź, Warszawa, Gdańsk, Kraków, Szczecin, Białystok.

Nasze zajęcia połączone z egzaminem rozpoczynają się najczęściej rano lub przed południem w weekendy lub w godzinach późnopopołudniowych, jeśli wyznaczone są na dzień roboczy. Osobom, które zapisały się na kurs, wyślemy wiadomość z dokładnym adresem i godziną zajęć kilka dni przed terminem spotkania. Z kolei terminy egzaminów indywidualnych ustalamy indywidualnie z kursantami. 

Dokładny adres wyślemy Ci mailowo bliżej terminu egzaminu.

Istnieje taka możliwość za dodatkową opłatą. W tym celu prosimy o wysłanie do nas maila z min. 7 dniowym wyprzedzeniem, w tytule pisząc: „Egzamin indywidualny i miasto”, a w treści podać swoją dyspozycyjność oraz numer kontaktowy.

TERMINY NAJBLIŻSZYCH EGZAMINÓW: 
 • 25.05 – Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Kraków, Łódź, Lublin
 • 08.06 – Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Kraków, Lublin, Łódź, Białystok, Szczecin
 • 15.06 – Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Kraków, Lublin, Łódź, Białystok, Szczecin
 • 22.06 – Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Kraków, Lublin, Łódź
 • 29.06 – Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Gdańsk, Łódź, Lublin, Białystok, Szczecin
 • 13.07 – Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Łódź, Kraków, Lublin
 • 27.07 – Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Kraków
 • 10.08 – Warszawa

W tym samym dniu co egzamin.

Zapisy / Przebieg kursu

Nasze zajęcia połączone z egzaminem rozpoczynają się najczęściej rano lub przed południem w weekendy lub w godzinach późnopopołudniowych, jeśli wyznaczone są na dzień roboczy. Osobom, które zapisały się na kurs, wyślemy wiadomość z dokładnym adresem i godziną zajęć kilka dni przed terminem spotkania. Z kolei terminy egzaminów indywidualnych ustalamy indywidualnie z kursantami. 

Organizator jest zwolniony z uzyskiwania zgody kuratora oświaty na prowadzenie kursów na podstawie art. 92q ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Tak, prosimy wypełnić dane do faktury podczas dokonywania zakupu. Fakturę prześlemy na podany email do 7 dni. 

Kurs ma formę hybrydową, co oznacza, że część zajęć odbywa się online, a część stacjonarnie. Egzamin i część zajęć odbywa się tylko stacjonarnie.

Kurs składa się z różnych modułów dotyczących organizacji pracy, pierwszej pomocy, pracy wychowawczej, gier i zabaw, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zasad organizacji wycieczek itd. Nasz kurs wdraża uczestnika do pracy na stanowisku wychowawcy lub kierownika wypoczynku. Podajemy w nim wiele przykładów z życia wziętych, które przybliżają Was do sytuacji z jakimi możecie mieć styczność podczas pracy. Naszą wiedzę opieramy na bogatym doświadczeniu, które wynieśliśmy z wieloletniej pracy z kilkunastoma tysiącami dzieci.

Część online zawiera wszystkie niezbędne materiały i informacje, które pozwolą przygotować się Tobie do pełnienia roli kierownika lub wychowawcy wypoczynku. Możesz spodziewać się interaktywnych treści, ciekawych wykładów i ćwiczeń oraz testów, które pomogą Ci utrwalić wiedzę i przygotować się do egzaminu.

To już zależy od Ciebie. Materiał jest dość obszerny, więc kwestia tego jak sobie podzielisz czas. Zasadniczo kurs na wychowawcę obejmuje 36 godzin nauki, a na kierownika – 10.

Egzamin trwa 25 minut i składa się z 15 pytań jednokrotnego wyboru. Bazą pytań będą pytania z testów po każdym module w e-learningu.

Niestety nie ma takiej możliwości. Zgodnie z rozporządzeniem MEN egzamin musi się odbyć stacjonarnie. 

Umożliwiamy hybrydową formę nauki, co oznacza, że część zajęć odbywa się online, a część stacjonarnie. Zajęcia online mają charakter interaktywny i praktyczny. Działamy zgodnie z ustawami i rozporządzeniami MEN i jesteśmy zobligowani do prowadzenia egzaminu stacjonarnie.

Umożliwiamy hybrydową formę nauki, co oznacza, że część zajęć odbywa się online, a część stacjonarnie. Zajęcia online mają charakter interaktywny i praktyczny. Działamy zgodnie z ustawami i rozporządzeniami MEN i jesteśmy zobligowani do prowadzenia egzaminu stacjonarnie.

Wymagania

Możesz ukończyć kurs, ale zgodnie z wytycznymi kuratorium dopóki nie ukończysz szkoły średniej nie będziesz mógł być wychowawcą.

Jako organizator nie mamy możliwości weryfikacji doświadczenia kursantów. Aby rozpocząć pracę konieczne jest jednak spełnienie wymogów ustawowych, w tym posiadanie odpowiedniego doświadczenia

Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:

 1. nie była karana (składa oświadczenie lub informację z KRK);
 2. ukończyła 18 lat;
 3. posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 4. ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku;

Wyjątki od powyższej zasady:

 • co najmniej średnie wykształcenie – nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika pełniących funkcję wychowawcy wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.
 • kurs na wychowawcę wypoczynku – nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika oraz osób, które uzyskały tytuł trenera i instruktora sportu na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 oraz z 2015 r. poz. 1321), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23 sierpnia 2013 r. oraz do 31 sierpnia 2017 r. przodowników turystyki kwalifikowanej oraz instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:

 1. nie była karana (składa oświadczenie lub informację z KRK);
 2. ukończyła 18 lat;
 3. posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 4. ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;
 5. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskanych w okresie ostatnich 15 lat.

Wyjątki od powyższej zasady:

 • co najmniej średnie wykształcenie – nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika pełniących funkcję kierownika wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.
 • kurs na kierownika wypoczynku – nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza 
 • doświadczenie – nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza 

Tak, jeśli posiadasz 3 lata udokumentowanego doświadczenia w pracy z dziećmi.

Certyfikat

Zaświadczenia wręczamy w dniu egzaminu- warunkiem jest oczywiście pozytywny wynik egzaminu:)

Do bycia wychowawcą lub kierownikiem podczas wypoczynku dla dzieci (na koloniach, obozach i półkoloniach).

Zaświadczenie wydawane jest w języku polskim i angielskim.

Oczywiście, kurs jest przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Po uzyskaniu naszego zaświadczenia oraz spełnieniu pozostałych wymogów ustawowych możesz pełnić funkcję wychowawcy/kierownika wypoczynku podczas zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.